Sponsored Ads

การสั่งพิมพ์เอกสารขนาดครึ่งเอ4 หรือมีขนาดเท่ากับ A5  เป็นรูปแบบของเอกสารที่เหมาะสำหรับพกพา เราสามารถออกแบบให้เป็นสนุดโน้ตเล่มเล็ก หรือหนังสืออ่านขนาดกะทัดรัดได้ การสั่งพิมพ์เอกสารให้ได้ขนาดเท่ากับครึ่งA4 หรือมีขนาดเท่ากับ A5 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหน้ากระดาษ เราก็สามารถสั่งพิมพ์เอกสารของเราให้ได้ขนาดเท่ากับครึ่งเอ4ได้ ด้วยคำสั่งบนเครื่องพิมพ์

โดยปกติแล้วเราจะมีขนาดไฟล์เอกสารแต่ละหน้าขนาดความกว้างและความยาวเท่ากับ 1 A4 เมื่อเราสั่งพิมพ์เอกสารขนาดเท่ากับครึ่งเอ4 นั่นหมายความว่า  เรากำลังสั่งพิมพ์งานเอกสารของเราให้ 1 แผ่นA4  แสดงจำนวนเอกสาร 2 หน้า

 ยกตัวอย่างเช่น   ไฟล์ข้อมูล มี 10 หน้า หากเราสั่งพิมพ์เอกสารขนาด A4 ตามปกติ ก็จะได้จำนวนเอกสารเท่ากับ 10 แผ่น   แต่เมื่อเราสั่งพิมพ์เอกสารขนาด ครึ่งA4 หรือ A5 เราก็จะได้จำนวนเอกสารเท่ากับ 5 แผ่น เพราะลักษณะการพิมพ์แบบนี้ คือ การสั่งพิมพ์เอกสาร ให้ขนาด 1 แผ่น A4  แสดงจำนวนเอกสาร 2 หน้า 

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารขนาดครึ่ง A4 หรือ A5 มีดังนี้

1. เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าไม่มีข้อความเลื่อนหรือตกหล่นไปหน้าอื่นๆ

2. คลิกเมนู ไฟล์ 

3. เลือก เมนู พิมพ์

4. คลิกเลือกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

5. คลิกเมนู Page Setup

6. คลิกเมนู Page Layout

7. คลิกเมนู Specify

8. คลิกเลือกสั่งพิมพ์จำนวนหน้า ต่อ 1 กระดาษ A4 กรณีนี้เราต้องการสั่งพิมพ์เอกสารขนาดครึ่งเอ4

ให้เลือกหัวข้อ 2-Page-Print

9. คลิก ok

10. คลิก ok อีกครั้ง

 

11. จากนั้นให้คลิกเมนู พิมพ์ ที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ เราก็จะได้ขนาดเอกสารเท่ากับครึ่งเอ4 แล้ว

 

 

ตัวอย่างเอกสารที่พิมพ์ขนาดครึ่ง A4 หรือ A5

Sponsored Ads