Sponsored Ads

Photoshop  เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการตกแต่งภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โปรแกรม Photoshop สามารถตกแต่งภาพได้หลายด้าน เช่น งานตกแต่งภาพถ่าย งานสิ่งพิมพ์ งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และงานออกแบบทางกราฟิก เป็นต้น    นอกจากนี้ โปรแกรมแกรม Photoshop ยังมีความสามารถใช้เป็นโปรแกรมสำหรับสแกนภาพถ่ายในอดีตมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย   โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

1.ท่านจะต้องเครื่องสแกน ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องพิมพ์แบบ all in one ที่สามารถแสกน ได้

2.ท่านต้องมีโปรแกรม Photoshop ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการสแกนภาพด้วยโปรแกรม Photoshop  มีดังนี้

1.ดับเบิ้ลคลิกเข้าโปรแกรม Photoshop

2.เลือกเมนู File และเลือก Import จากนั้นเลือกชื่อเครื่องสแกนที่ต้องการ จากตัวอย่างเป็นเครื่องสแกนของเครื่องพิมพ์ HP

3.เครื่องจะทำการสแกนภาพ เข้ามายังโปรแกรม  Photoshop

4.เลือก หมุนกลับภาพตามต้องการ

5.เลือกภาพในส่วนที่ต้องการ

6.เลือกปรับขนาดภาพตามต้องการ

7.ปรับสีของภาพตามต้องการ

8.ปรับแต่งแก้ไขภาพ ตามต้องการ

9.คลิกปุ่ม Finish  เมื่อเสร็จสิ้น

10.ได้ภาพที่สแกน เสร็จสมบรูณ์ พร้อมตกแต่งใน Photoshop  แล้วบันทึกภาพ

 

Sponsored Ads