Sponsored Ads

Camtasia Studio  คือ  โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอการสอนสามารถบันทึกการบรรยายสด การเคลื่อนไหวของภาพในขณะทำการสอนบรรยาย Camtasia Studio เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น บันทึกภาพ และเสียงบนจอภาพ ดูวีดิโอ จัดการและสร้างไฟล์วิดิโอ สามารถตัดต่อ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Window Media Player, Real Player, Quick Time, AVI, Flash (.swf ) และ Animation Gif ตามต้องการ และมีความสามารถจัดการด้านเสียงของไฟล์วีดิโอ สามารถตัดต่อวิดีโอที่บันทึก หรือเสียงที่บันทึก ให้งานวิดีโอมีความสมบรูณ์ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการสร้างวิดีโอด้วย Camtasia

วิดีโอสอนใช้โปรแกรม Camtasia Studio   แสดงตัวอย่างการสร้างบทเรียนช่วยสอนวิชาหรือเรื่องต่างๆ โดยจัดทำเป็นวีดีโอ ซึ่งจะใช้โปรแกรม Camtasia จับภาพขณะบรรยายเป็นวิดีโอแบบ avi โปรแกรมนี้นอกจากความสามารถในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์วิดีโอแล้ว ก็ยังสามารถนำวิดีโอที่ได้มาตัดต่อ เรียบเรียงใหม่ได้อีกด้วย

Sponsored Ads