โปรแกรม Flipalbum   เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-book ซึ่งความพิเศษของโปรแกรมนี้สามารถ สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของหนังสือ ที่มีภาพสวยงาม สามารถใส่เสียงบรรเลงให้กับหนังสือได้ เพื่อความเพลิดเพลินของผู้ใช้งาน

 ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างE-Book  ด้วยโปรแกรมFlip Album 6 Pro

 - Ram  : Minimum 128 MB, Recommended: 256 MB or more

 - Hard Disk Space: 20 MB of hard disks space

 - Drive: CD writer

 - Display: 800x600 pixels screen area with 16bit  display

 - Operating System: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

 - Peripherals: Mouse, Sound Card and Speakers

 - Others: CD Writing Software and CD Writer Drivers

 ** หลักสำคัญของการสร้างโปรแกรม Flip Album จะต้องสร้าง Folder  เพื่อจัดเก็บไฟล์ข้อมูลภาพ และเสียง ให้อยู่ด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการ Output File ไปใช้งาน **


 เริ่มต้นใช้โปรแกรม FlipAlbum

1.การเข้าสู่โปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม Flip Album  6.0   โดยการคลิกที่เมนู  Start >>  All Programs >> E-Book Systems >> Flip Album 6 Pro >> Flip Album Pro

2.แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม

 1. Menu Bar ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ อยู่ในส่วนของโปรแกรม โดยการทำงานจะมีคำสั่งย่อยๆ ในแต่ละเมนู

ได้แก่ File Menu  , Folder  Menu ,  Edit Menu , View Menu , Flip To Menu , Bookmarks Menu , Markers Menu , Favorites Menu , Tools Menu , CD Maker Menu , Options Menu ,

 1. Tool Bar  เป็นแถบเครื่องมือของโปรแกรม Flip Album

ได้แก่ Quick Start , Create a New Book , Open a Book , Open a Folder , Copy File From , Copy Left Page  , Copy Right Page , Insert Multimedia , Insert Annotation , Add or Remove Bookmark , Add or Remove Page Marker , Flip to Overview , Enable or Disable Background Music , Auto Flipping , Slide Show , Send as Email , Upload to Web , Select Objects , How to Burn CD


การเพิ่มหน้ากระดาษใน Flip Album

เริ่มต้นใช้โปรแกรม Flip Album และการเพิ่มหน้ากระดาษ

เริ่มต้นใช้โปรแกรม

คลิกเมนู   File >> New Book

เพิ่มหน้ากระดาษให้กับ E-Book

คลิกเมนู Edit >> Insert page >> Multiple page >> ใส่จำนวนหน้ากระดาษที่ต้องการ >> At end of Album


การนำภาพกราฟิกเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Flip Album

การนำภาพกราฟิก  ( Digital Pictures ) เข้ามาใช้งานในโปรแกรม  Flip Album

1.การสร้างอัลบั้มภาพกราฟิก

เปิดโปรแกรม Flip Album >> เลือกแถบเครื่องมือ Open a Folder >> เลือก Folder  ที่จัดเก็บภาพ >>  เลือกลักษณะการวางจำนวนภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษ >> Ok

 2.การเลือกบางภาพมาแสดง

วิธีที่ 1

เปิดโปรแกรม Flip Album >> Edit >> Insert Multimedia-Objects >> เลือกไดร์ฟที่อยู่ของภาพ >> เลือกโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บภาพ >> เลือกภาพที่ต้องการ >> คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ >> แล้วลากภาพมาวางไว้ที่หน้ากระดาษของ E-Book

วิธีที่ 2

เปิดโปรแกรม Flip Album >> เปิดโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บภาพ >> ลากภาพมาวางไว้ที่หน้ากระดาษของ E-Book

วิธีที่ 3

การแทรกภาพ Clip Art

เปิดโปรแกรม Flip Album >> Edit >> Insert Multimedia-Objects >> คลิกปุ่ม Clip Art  >> ถ้าต้องการดูภาพตัวอย่าง คลิกปุ่ม  Views  as  Thumbnail


การแทรกเสียงเพลง และวิดีโอ ในโปรแกรม Flip Album

การแทรกมัลติมีเดียในโปรแกรม Flip Album เพื่อสร้าง E-Book

เปิดโปรแกรม Flip Album >> Edit >> Insert Multimedia-Objects >>  เลือกไฟล์ที่ต้องการ  เช่นไฟล์วิดีโอ ประเภท MPEG  ,  หรือ ไฟล์เสียงประเภท MP3 ,WAV  >> จากนั้นนำเข้าโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ตรงไฟล์ที่เลือก แล้วลากมาวางลงบนหน้ากระดาษที่ต้องการ


 การแทรกข้อความ

การแทรกข้อความสำหรับสร้าง E-Book   มี 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ การนำเข้าข้อความโดยตรง

คลิกเมาส์ขวาที่หน้ากระดาษ >> เลือก Annotate >> พิมพ์ข้อความตามต้องการ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม (Text box) >> ปรับขนาด  สี  และ รูปแบบ ของข้อความตามต้องการ >> สามารถจับย้ายข้อความวางตามตำแหน่งที่ต้องการได้

วิธีที่ 2 การคัดลอกหรือ Copy มาจากแหล่งอื่น

เปิดเอกสารที่ต้องการคัดลอก เช่น เอกสารจาก Ms word >> ลากคลุมข้อความที่ต้องการ >> คลิกเมาส์ขวาเลือก Copy >> เปิดโปรแกรม Flip Album >> เปิดหน้ากระดาษที่ต้องการวางข้อความ >> คลิกเมาส์ขวา  เลือก Paste

วิธีที่ 3 การนำข้อความ WordArt จาก MS word  มาใช้งาน

คลิกเมาส์ขวาที่ข้อความ WordArt >> เลือกเมนู Copy หรือ คัดลอก >> เปิดหน้ากระดาษของ E-Book >> คลิกเมาส์ขวา >> เลือกเมนู Paste


 การนำข้อมูลจาก PowerPoint มาใช้งาน

การนำข้อมูลจาก PowerPoint มาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flip Album

1.ต้องทำไฟล์  PowerPoint  ให้เป็นรูปภาพ

เปิดไฟล์ที่ทำจากโปรแกรม PowerPoint >> เลือกบันทึกเป็น หรือ Save As >> เลือกไดร์ฟที่จัดเก็บ >> ตั้งชื่อไฟล์ >> เลือกชนิดของไฟล์ข้อมูลเป็น JPEG ( .JPG ) >> คลิก บันทึก หรือ Save

 2.แทรกไฟล์ PowerPoint

เปิดโปรแกรม Flip Album >> เลือกแถบเครื่องมือ Open a Folder >> เลือก Folder  ที่จัดเก็บไฟล์ PowerPoint ในรูปแบบภาพ >>  เลือกลักษณะการวางจำนวนภาพ ควรเลือกเป็น 1 image  >> Ok


 การสร้างตำแหน่งเครื่องหมาย Bookmark

การสร้างตำแหน่งเครื่องหมาย Bookmark ในโปรแกรม Flip Album

Bookmark  คือการสร้างสัญลักษณ์ให้กับหน้าเอกสารที่มีการเริ่มหัวข้อของเรื่องใหม่ ข้อความ Bookmark  จะรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

สร้าง Bookmark

คลิกเมนู  Bookmark >> Add >> เลือก Left Page หรือ Right Page ตามต้องการ


การเชื่อมโยงเอกสาร ( Set Links ) ในโปรแกรม Flip Album

การสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสารในหนังสือ ซึ่งสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายนอกหนังสือ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงได้ทั้งภาพและข้อความ

เลือกรูปหรือข้อความที่จะสร้าง Link >> คลิกเมาส์ขวา >> เลือก Set Link >>  จะปรากฏหน้าต่าง set Link >> URL : เป็นการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์ โดยพิมพ์ชื่อเต็มของเว็บที่ต้องการลิงค์ เช่น    http://www.vdolearning.com

Page : เป็นการเชื่อมโยงในหน้าหนังสือ โดยพิมพ์เลขหน้า ที่ต้องการเชื่อมโยง


 การตกแต่ง E-Book ด้วย Set Book Option

การตกแต่งหนังสือ E-Book ด้วย Set Book Option

เลือกเมนู Option >> Set Book Option

1.Book Cover  สำหรับตกแต่งปกหน้าและปกหลัง โดยเลือกได้ 2 แบบ คือแบบสี Color และแบบภาพ Texture

2.Book  Background  สำหรับตกแต่งพื้นหลังของหนังสือ สามารถเลือกได้ทั้งแบบสี และแบบภาพ

3.Page Background   สำหรับตกแต่งพื้นหลังของหน้าหนังสือ

4.Page Margins  สำหรับกำหนดระยะกั้นหน้า – หลัง  บน-ล่าง ของหน้าหนังสือ

5.Display   กำหนดการแสดงไฟล์  หรือเลขหน้า บนหน้าหนังสือ

6.Audio  กำหนดการใส่เสียงประกอบหนังสือ  เลือกไฟล์เสียงประเภท midi , wav , mp3   โดยคลิกปุ่ม Add  จากนั้นทำเครื่องหมายถูกหน้า Enable  Flipping  Sound และ Enable Audio

7.Miscellaneous   กำหนดค่าการแสดงผลเมื่อเริ่มต้นเปิดหนังสือ


การตั้งค่าหน้าเอกสาร Set page properties

การตั้งค่าหน้าเอกสารของโปรแกรม Flip Album  คือ  Set page properties  เป็นการกำหนดค่าต่างๆของหน้ากระดาษ ได้แก่กำหนดสี ภาพ ตำแหน่ง และเสียงประกอบหน้า

Set Page Background

 1. เลือก Default คือ การกำหนดค่าตามโปรแกรม
 2. เลือก Color  คือ การกำหนดสีหน้ากระดาษ
 3. เลือก Text  คือ การเลือกภาพพื้นที่จะสร้างเป็นหน้าหนังสือ

Set Page Position

 1. เลือก Centerfold คือ การกำหนดเป็นหน้ากลางเพียงหน้าเดียว
 2. เลือก  Always on the Left  คือ การกำหนดตำแหน่งหน้าให้อยู่ด้านซ้าย
 3.  เลือก Always on the Right  คือ การกำหนดตำแหน่งหน้าให้อยู่ด้านขวา
 4. เลือก No Fixed Side คือการไม่กำหนดค่าจำเพาะใดๆ

Set Page Audio

 1. เลือก Default  คือการกำหนดค่าตามโปรแกรม

เลือก File คือ การเลือกเพลงที่จะนำมาประกอบในหน้าที่เลือกนั้น


การทำชั้นวางหนังสือ ในโปรแกรม Flipalbum

การทำชั้นวางหนังสือ (Book Self)  การรวบรวมหนังสือหลายเล่มให้มาอยู่ในแผ่น CD 1 แผ่น โดยการทำชั้นวางหนังสือดังนี้

คลิกคำสั่ง  Start >> Programs >> E-Book >> Systems >> Flip Album 6 Pro >> Create Album CD >> จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา >> คลิกปุ่ม New >> ตั้งชื่อ Album >> คลิกปุ่ม Create >> จะปรากฏหน้าต่าง Bookshelf Options   ให้กำหนดค่าดังนี้

 1. Number of Levels  :: เลือกจำนวนชั้นหนังสือ
 2. FlipBooks per Level  :: เลือกจำนวนหนังสือต่อชั้น
 3. ปุ่ม Background :: เ ลือกสีพื้นหลัง
 4. ปุ่ม Bookshelf Style :: เลือกรูปแบบของชั้นวางหนังสือ
 5. ปุ่ม Default :: เลือกเพื่อเซตค่าเดิมของโปรแกรม

เมื่อตั้งค่าพร้อมแล้ว ให้เข้าไปเปิดงานในโฟล์เดอร์ด้านซ้าย >> เลือกงาน E – Book  ทั้งหมดที่อยู่ในโฟล์เดอร์ เพื่อมาจัดวางในชั้น  >> ลากงานทั้งหมดมาวางในเฟรมด้านล่าง >> งานทั้งหมดสามารถนำไป write ลงแผ่นซีดี ในรูปแบบ Auto run  ได้


 การนำผลงาน E-Book ขึ้น Internet

การนำผลงาน E-Book ขึ้น Internet  เพื่อให้สามารถชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ได้ สามารถทำได้ดังนี้

1.เชื่อต่ออินเทอร์เน็ต

2.นำไฟล์ทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยโฟล์เดอร์ (กล่องสีเหลือง) และไฟล์ไอคอนหนังสือสีแดง อัพโหลดขึ้นไปบน server


สร้างอัลบั้มภาพด้วยโปรแกรม Flipalbum

โปรแกรม Flipalbum เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-book ซึ่งความพิเศษของโปรแกรมนี้สามารถ สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของหนังสือ ที่มีภาพสวยงาม สามารถใส่เสียงบรรเลงให้กับหนังสือได้ เพื่อความเพลิดเพลินของผู้ใช้งาน

ตัวอย่างอัลบั้มภาพ ที่สร้างจากโปรแกรม Flipalbum   หนังสืออัลบั้มภาพ ที่มีการตกแต่ง การใส่เสียงเพลง การใส่สันปกหนังสือ การตกแต่งข้อความ การเปลี่ยนสีใส่สีที่ปกหนังสือ ด้วยโปรแกรม Flipalbum