เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

1. กล้องวงจรปิด CCTV

จากปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ทั้งจากปัจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ในอดีตการติดตั้งตั้งกล้องวงจรปิดโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งในสถานที่ราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่เพราะปัญหาต่างๆทางสังคมในปัจจุบันทำให้การติดตั้งกล้อง

วงจรปิดเป็นที่สนใจในกลุ่มผู้ใช้รายย่อย เพราะการรายงานข่าวจากการติดตามเบาะแสคนร้าย จับคนร้ายได้จากกล้องวงจรปิด ทำให้ผู้ใช้รายย่อยหันมาซื้อกล้องวงจรปิดติดตามบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดจึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภคเช่นกัน กล้องวงจรปิดที่มีมาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพ จะมีราคาจำหน่ายสูงทำให้ผู้บริโภคต้องหาซื้อกันเองตามร้านค้า ที่มีราคาถูก แต่ขาดการรับประคุณภาพ ผู้บริโภคจึงต้องแบกรับปัญหา เรื่องความคงทนในการใช้งาน 

 

2.กล้องวงจรปิดในรถยนต์

นอกจากกล้องวงจรปิดที่ใช้ติดตั้งตามสำนักงาน ร้านค้า และบ้านเรือนแล้วปัจจุบันยังมีกล้องวงจรปิดในรถยนต์อีกด้วย ซึ่งสาเหตุหลักของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถยนต์  ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุ การโจรกรรมรถยนต์ และการเก็บบันทึกภาพเส้นทางการเดินทางเพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง การติดตั้งกล้องวงจรที่รถยนต์จะติดตั้งไม่น้อยกว่า 4 จุด คือ กระจกมองข้างซ้าย ขวา และจกมองหน้า หลัง เป็นต้น  การบันทึกกล้องวิดีโอติดรถยนต์จะใช้ SD Card ในการบันทึกภาพวิดีโอ สามารถบันทึกได้ยาวนาน เมื่อไม่ต้องการสามารถลบออกได้ ขณะนี้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในรถยนต์กำลังเป็นที่นิยมในใต้หวันเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่กฎหมายบังคับใช้