คาถาชินบัญชร เป็นบทสวดที่มีผู้คนนิยมกันมาก เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมโชคลาภและป้องกันภัยอันตรายได้    ชินบัญชร (อ่านว่า ชิน – นะ -  บัน - ชอน) เป็นบทสวดที่มีมาแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ที่นิยมสวดกันจะเป็นบทสวดที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไขโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หรือสมเด็จโต วัดระฆังโฆสิตาราม  ก่อนสวดให้ตั้งจิตระลึกถึง สมเด็จโตหรือหลวงปู่โต ด้วยคำกล่าว  ธัมมัง อรนัง และตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวด

 

 

บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

ธัมมัง อรนัง

( ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

บทสวดคาถาชินบัญชร

ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.

ทักขิเณสะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว.

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเนนัจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.

ขันทะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.

 

ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชณัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชณัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทา ปาเลน ตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.