บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์พระคาถาชินบันชร เนื้อความบทสวดมนต์ 

ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก. ทักขิเณสะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร 

 

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเนนัจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ.      

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา              

ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง      

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันทะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง      

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา        

วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชณัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา        

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชณัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล            

สะทา ปาเลน ตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุโต สุรักโข          

ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ          

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ


บทสวดมนต์อิติปิโส

วิดีโอบทสวดมนต์อิติปิโส พระจุฬามณีเจดีย์  พระจุฬามณีเจดีย์ถูกสร้างขึ้นโดยท้าวสักกะเทวราชทรงสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาของหมู่เทวดาในชั้นฟ้า เนื่องจากพระเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุของสำคัญ ๒ ประการในศาสนา คือพระเกศธาตุ กับพระเขี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้า

เนื้อเพลงบทสวดมนต์ :

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์

เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์

เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ