Sponsored Ads

Photoshop  เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการตกแต่งภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โปรแกรม Photoshop สามารถตกแต่งภาพได้หลายด้าน เช่น งานตกแต่งภาพถ่าย งานสิ่งพิมพ์ งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และงานออกแบบทางกราฟิก เป็นต้น    นอกจากนี้ โปรแกรมแกรม Photoshop ยังมีความสามารถใช้เป็นโปรแกรมสำหรับสแกนภาพถ่ายในอดีตมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย   โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

โปรแกรม Autocollage เป็นโปรแกรมรวมภาพหลายๆภาพไว้ในภาพแผ่นเดียว ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft โปรแกรมนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้งานง่าย และโปรแกรมจะทำหน้าที่จัดภาพและแยกโทนสีของภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยจะให้ภาพที่มีโทนสีเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และภาพทั้งหมดที่เลือกจะสามารถรวมอยู่ด้วยกันเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น

Camtasia Studio  คือ  โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอการสอนสามารถบันทึกการบรรยายสด การเคลื่อนไหวของภาพในขณะทำการสอนบรรยาย Camtasia Studio เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น บันทึกภาพ และเสียงบนจอภาพ ดูวีดิโอ จัดการและสร้างไฟล์วิดิโอ สามารถตัดต่อ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Window Media Player, Real Player, Quick Time, AVI, Flash (.swf ) และ Animation Gif ตามต้องการ และมีความสามารถจัดการด้านเสียงของไฟล์วีดิโอ สามารถตัดต่อวิดีโอที่บันทึก หรือเสียงที่บันทึก ให้งานวิดีโอมีความสมบรูณ์ได้อีกด้วย

ความหมายและประโยชน์ของ CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หรือ CAI มาจากคำว่า “ Computer-Assisted Instruction” หมายถึง การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล  โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะเป็นสื่อประสม Multimedia ที่นำเสนอได้ทั้งข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสีงเอฟเฟ็กต์  จุดเด่นของบทเทรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้  (Interaction) และสามารถรับผลย้อนกลับ (Feedback) ได้ทันที  นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “CAI”  แล้วยังมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา และให้ความหมายที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำมาใช้  ได้แก่

ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  หมายถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงานของมนุษย์ ในยุคแรกคอมพิวเตอร์เริ่มต้นในหน่วยงานทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา  

Sponsored Ads