โดยปกติแล้ว Power Bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ซึ่ง Power Bank ที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีความจุตรงตามที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA กำหนด โดยแบ่งได้ ดังนี้


1. Power Bank มีความจุต่ำกว่า 20,000 mAh
หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่จำกัดจำนวน

2. Power Bank มีความจุระหว่าง 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่เกินคนละ 2 ก้อน

3. Power Bank ความจุเกิน 32,000 mAh หรือ เกิน 160 Wh ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

ดังนั้นหากจำเป็นต้องนำ Power Bank ขึ้นเครื่อง ควรตรวสอบความจุว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ แต่เราควรชาร์ตแบตให้เต็มไว้ก่อน คือเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เพียงเท่านี้ เราก็เดินทางได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ